Čo je pluralizmus?

Pluralizmus je model demokracie, ktorý povzbudzuje rôzne skupiny, aby prezentovali svoje myšlienky a názory. Týmto spôsobom nikto z skupiny neurčuje, ako by veci mali fungovať. Rôzne skupiny, ktoré majú rôznorodé presvedčenie, koexistujú pri zachovaní ich odlišných identít.

Vlastnosti Pluralizmu V Politike

Prvou charakteristikou pluralizmu je, že moc je zverená ľuďom. V dôsledku toho sú práva ľudí chránené. Ľudia, ktorí majú moc v rukách, majú za následok skutočnú demokraciu. Takáto demokracia je demonštrovaná slobodou ľudí vybrať si politickú stranu a hlasovať prostredníctvom tajného hlasovacieho systému. Jedným z orientačných rozhodnutí o pluralite bol prípad Texas versus Johnson v roku 1989 (USA). Obvinení spálili americkú vlajku a boli obvinení z vzdoru vláde. Súd však rozhodol v prospech muža, že má právo na svoje konanie.

Po druhé, pluralizmus zastáva názor, že štát je vždy neutrálny. Preto nikdy nekoná spôsobom, ktorý by poškodzoval jej občanov. Vláda musí pracovať pre dobro všetkých ľudí. Štát musí preto zapojiť do rozhodovacieho procesu o svojich politikách širokú škálu ľudí. Niekoľko ľudí by nemalo dominovať operáciám vlády. V tomto princípe je zakotvené, že ľudia sú chránení pred vládou. Okrem toho je moc štátu obmedzená. Práve na tomto základe Spojené štáty navrhli horizontálne rozdelenie moci medzi súdmi, exekutívmi a kongresmi. Tieto orgány moci majú kontroly a rovnováhu načrtnuté v ústave USA, ktorá zabezpečuje, že nedôjde k zneužitiu moci.

Po tretie, pluralizmus vníma každého ako osobu, ktorá má prístup k moci, pričom žiadna skupina ani jednotlivec dominuje v riadení činností vlády. Štát teda môže slobodne presadzovať rôzne názory, ktoré mu predkladajú mnohé existujúce skupiny. Napríklad v Spojenom kráľovstve existuje 7000 konkurenčných tlakových skupín.

Príklady pluralizmu v reálnom živote

Jedným z príkladov pluralizmu je existencia Chinatowns v Spojených štátoch. Chinatowns sú miesta, kde si ľudia zachovávajú svoje kultúrne tradície. Dôkazom pluralizmu je aj spôsob, akým sa odbory a zamestnávatelia snažia poskytovať zamestnancom najlepšie pracovné podmienky. Ďalším príkladom je prípad komunity Amish, ktorá žije v USA vedľa osôb, ktoré nie sú Amishmi. Amishovci majú mimoriadny spôsob života. Nepoužívajú elektrinu, cestujú koňmi a navštevujú samostatné nemocnice a školy. Sú to najmä poľnohospodári, ktorí jedia len biopotraviny. Ľudia, ktorí nie sú Amiši, však rešpektujú svoje presvedčenie a žijú v súlade s týmito ľuďmi z Amishu. Preto pluralizmus umožňuje prevládať mnohé pohľady na život a politiku, čím sa podporuje demokratická spoločnosť.

Kritika pluralizmu

Zdá sa, že skutočná demokracia je v dnešnej spoločnosti ilúziou. Rovnako ako pluralizmus trvá na tom, že moc je v rukách ľudí, zvyčajne tomu tak nie je. Faktom je, že dnes sú vo svete niektoré vlády, ktoré aj po tom, čo ľudia hlasovali, volia ešte stále. Okrem toho vo väčšine štátov je také evidentné, že moc spočíva na niekoľkých vplyvných jednotlivcoch a skupinách. Politiky preto odrážajú záujmy tých málo vybraných skupín, ktoré dominujú v rozhodovacom procese vlády.