Aký typ vlády má Alžírsko?

Od roku 1991 do roku 2002 bolo Alžírsko uzamknuté v občianskej vojne, ktorá sa zaoberala vládou proti islamským rebelovým skupinám. Viac ako 100.000 ľudí zomrelo v alžírskej občianskej vojne, čo viedlo k víťazstvu vlády. Bezpečnosť a politická stabilita krajiny sa odvtedy zlepšila. Ústava Alžírska z roku 1976 bola upravená v roku 1979 a následne zmenená a doplnená v roku 1988, 1989 a 1996. Táto ústava bola v roku 2008 ďalej novelizovaná a ďalšia ústava bola schválená v roku 2016. Národ je viacstranným štátom a mal viac ako 40 právnych, politických stranám. Viaceré zdroje sa zhodujú v tom, že moc v Alžírsku nespočíva v ústavných agentúrach, ale v iných neformálnych mocnostiach, od vojenskej až po vládnucu stranu.

Výkonná pobočka Alžírskej vlády

Povinnosti hlavy štátu v Alžírsku vykonáva prezident. Krajina má všeobecné volebné právo a volí hlavu štátu na päťročné obdobie. Alžírsky prezident plní požadované úlohy ako vrchný veliteľ Národného ozbrojeného ozbrojeného zboru Alžírska. Ďalej vymenúva predsedu vlády a predsedá Rade ministrov. Predseda vlády zase menuje členov Rady ministrov.

Legislatívna vetva Alžírskej vlády

Legislatívne povinnosti v Alžírsku vykonávajú dve komory, konkrétne Národné zhromaždenie ľudu a Rada národa. Ten je hornou komorou a má 144 miest. 48 členov je menovaných prezidentom a ďalších 96 je volených nepriamo. Zasadnutiam národa predsedá prezident, ktorého zastupujú dvaja viceprezidenti. Ľudové národné zhromaždenie slúži ako dolná komora a má 462 členov. Členov volia voliči a osem miest je vyhradených pre občanov žijúcich v zahraničí. Členovia tejto inštitúcie sú volení na päťročné obdobie prostredníctvom pomerného zastúpenia.

Súdna pobočka Alžírskej vlády

Alžírsky súdny systém obsahuje občianske a vojenské súdy. Každý Wilayat (provincia) má súd prvého stupňa, ktorý sa zaoberá občianskoprávnymi, ako aj niektorými trestnými prípadmi. Islamské právo (Shari'a) sa používa na riešenie sociálnych otázok na civilných súdoch. Vojenské súdy poskytujú publikum vojenským prípadom vojenského personálu. V niektorých prípadoch vojenské súdy rozhodli o prípadoch týkajúcich sa civilistov spojených s terorizmom a inými trestnými činmi súvisiacimi s bezpečnosťou. Ústavná rada je poverená revíziou ústavnosti zákonov, zmlúv a nariadení, hoci nie je súčasťou súdnictva. Na vrchole súdneho systému Alžírska je Najvyšší súd. Hoci alžírska ústava zabezpečuje nezávislé súdnictvo, jej autorita je obmedzená výkonným orgánom. Predseda môže napríklad vymenovať a odvolať sudcov bez súhlasu Parlamentu.

Správa Alžírska

Alžírsko je rozdelené do 48 provincií (wilaya) a každý z nich je vedený guvernérom (walis). Guvernéri sa zodpovedajú ministrovi vnútra. Wilaya je rozdelená do daïras, ktoré sú ďalej rozdelené na obce. Zvolené zhromaždenie riadi wilayas a obce.

Problémy, ktorým čelí alžírska vláda

Rast populácie v Alžírsku vyvolal mestskú migráciu, kde sociálne služby nie sú dostatočné na zvládnutie takéhoto nárastu obyvateľstva. Krajina je ďalej sužovaná nedostatočnou nezamestnanosťou a nezamestnanosťou a nedostatočnou priemyselnou produktivitou. Hospodársky program bol spustený v roku 1993 s cieľom liberalizovať hospodárstvo, stimulovať zamestnanosť a zvýšiť konkurencieschopnosť národa na medzinárodnom trhu.