Čo znamená ekonometria?

Ekonomický svet je niekedy zložitý a občas úplne mätúci, najmä pre tých, ktorí majú problémy so spracovaním a interpretáciou údajov. Štatistika je neoddeliteľnou súčasťou ekonómie, pretože niektoré štatistické metódy a myšlienky sa používajú pri riešení ekonomických problémov. Štatistika zahŕňa zber, analýzu, interpretáciu a prezentáciu údajov. Odvetvie ekonómie, ktoré sa zaoberá aplikáciou štatistických metód na ekonomické údaje s cieľom poskytnúť empirický obsah ekonomickým problémom, sa nazýva ekonometria . Ide o kvantitatívnu analýzu ekonomických údajov týkajúcich sa teórie a pozorovania vývoja a prepojených relevantným modelom alebo referenčnou metódou.

História ekonometrie

Použitie matematickej teórie a štatistických odhadov v ekonomickej analýze sa prvýkrát objavilo v práci Henryho Moora, ktorý bol profesorom na Columbia University v 20. storočí. Jeho ekonometrická práca vychádzala z hospodárskeho cyklu, určovania mzdových sadzieb a požiadaviek určitých komodít. Ekonometria získala svoju identitu ako osobitnú štúdiu ekonómie v dvadsiatych rokoch minulého storočia s niekoľkými ľuďmi, ktorí o ňu prejavili záujem. Medzinárodná spoločnosť s názvom Econometric Society bola založená 30. decembra 1930, prostredníctvom vytrvalosti Ragnara Frischa a podpory Irvina Fishera, profesora Univerzity Yale. Prostredníctvom vytrvalosti a metodických sporov sa vplyv ekonometrie na širšiu profesiu ekonómie neustále rozširoval. V súčasnosti všetky oddelenia ekonomiky na väčšine univerzít po celom svete ponúkajú prácu na ekonometrii.

Relevantnosť ekonometrie

Aplikácia ekonometrie na rôzne ekonomické oblasti sa v posledných desaťročiach výrazne zvýšila. Takmer všetky oblasti aplikovanej ekonómie zahŕňajú prvky matematickej a štatistickej teórie. Ekonometria obsahuje štatistické metodológie, ktoré testujú tvrdenie v ekonomickej teórii. Používa sa na poskytovanie určitých odhadov parametrov, o ktorých sa predpokladá, že sú empiricky relevantné. Ekonómovia si môžu nárokovať iba vedeckú platnosť a rozlišovať fakty od skutočnosti uplatňovaním princípov ekonometrie. Bez ekonometrie nebudú ekonómovia schopní vytvárať, aplikovať a interpretovať štatistické údaje, čím sa eliminuje aspekt vedy v ekonomike.

Praktická aplikácia ekonometrie

Ekonometria je dôležitým nástrojom ekonomického rozhodovania, najmä v distribučných procesoch, ako je rozdeľovanie príjmu rodiny alebo rozdeľovanie aktív investičnej spoločnosti. Ekonometici môžu aplikovať koncept ekonómie na určenie, či existuje rovnovážne rozdelenie jednotiek a aké sú rozdelenia. Ekonometria je tiež dôležitá pri určovaní faktorov, ktoré určujú vstup a výstup firmy na trh alebo z trhu určením pevnej koncentrácie a trhovej sily. Ekonometria určuje najdôležitejšie faktory medzi mnohými faktormi, ktoré sú zodpovedné za vstup a výstup firmy vrátane vládnych nariadení, úrovní zisku a výrobných nákladov. Pomocou modelu časových radov môžu ekonometici predpovedať mikroekonomické ukazovatele, ako napríklad vplyv menovej a fiškálnej politiky na výkonnosť ekonomiky.

Nevýhody ekonometrie

Ekonometrické modely, podobne ako iné ekonomické modely, majú svoje vlastné veľké obmedzenia a nevýhody. Ekonometrický model môže ukázať dve korelované veličiny, ktoré sú náhodne nepríbuzné a majú falošný vzťah. Niektoré ekonomické premenné nemôžu byť manipulované alebo náhodne priradené k objektom. V takýchto prípadoch sa ekonómovia spoliehajú na pozorovaciu štúdiu, ktorej výsledkom sú modely s podobným vysvetlením, ale s rôznymi odhadmi regresie. V niektorých prípadoch sa teda ekonometria považuje za necitlivú na výber predpokladu